Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.
2. In onderhavige tekst wordt “klant” genoemd, degene die de bestelling of order geeft en “leverancier” degene die het order aanvaardt en uitvoert.
3. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier.

Prijsaanvragen, prijsaanbiedingen
4. Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.
5. Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven.
6. Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen.
Door de leverancier ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.
7. Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.

Bestellingen
8. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft, wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermee heeft ingestemd.
9. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.
10. Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, clichés of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier, karton en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.

Proefdruk, aansprakelijkheid
11. De klant kan steeds verzoeken om proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren waarvan één gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig geschreven en ondertekend, aan de leverancier wordt teruggezonden, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van de leverancier vervallen. De proeven worden geleverd op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct worden afzonderlijk in rekening gebracht.
12. Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen.
Bij proefdruk aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties inhouden die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening gebracht worden.
13. Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden ; vertraging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden.
14. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.

Leveringstermijn
15. Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.
16. Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, teksten en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.
17. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

Bewaargeving, risico materialen van klant
18. De leverancier is niet verplicht zetwerk, films, diskettes, clichés, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen.
Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.

Toegestane afwijkingen
19. De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van papier, karton en andere materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoorten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke.
Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan :
a) een speling van maximum 10 % meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, in dikte van het karton, in het gewicht van het karton. Eventuele meerexemplaren worden aan eenheidsprijs doorberekend;
b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering, éénvormigheid, van voor- en achterzijde van het karton, zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan ;
c) bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan ;
d) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving, niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

Levering
20. De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen ; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste.
21. De goederen reizen steeds voor risico van de klant – koper. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.
22. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat. De afhaling in onze magazijnen geschiedt op risico van de klant/koper.

Klachten
23. Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt.
De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dienen te worden ingesteld binnen een korte tijd.
24. Indien de klant nalaat levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdocument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.
25. Gedeeltelijke benutting van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief uitgevoerd werk.

Verantwoordelijkheid
26. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

Betaling
27. De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling ; een tweede derde kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken, het saldo bij levering.
28. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Nevele op de overeengekomen vervaldag. Wissels, cheques, mandaten, kwitanties en dergelijke, brengen hieraan geen afwijking.
29. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 8 % per jaar.
30. Bij niet betaling van de gefactureerde bedragen , zal de schuld bovendien verhoogd worden met 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 124 € boven alle intresten en welkdanige onkosten. De inningskosten vallen ten laste van de koper-klant.
31. Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering.
32. Bij gemis van betaling van de factuur of één der facturen op de vervaldag, behoudt de leverancier zich het recht de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog openstaan en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.
33. Indien op verzoek van de klant de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.
34. De leverancier blijft eigenaar van het goed tot volledige betaling van de prijs.

Bevoegdheid
35. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is en wordt beheerst door het Belgisch recht. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument.